Licencja

Postanowienia ogólne

 1. Oprogramowanie GABeLek może być użytkowane na niograniczonej liczbie komputerów w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej i nie może być wykorzystywane do innych celów.

 2. Twórca (autor) tego oprogramowania - Mieszko Matuszewski - oświadcza, że przysługują mu wobec przedmiotowego oprogramowania wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe. Oprogramowanie to nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a oprogramowanie zostało wykonane osobiście.

 3. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.

 

Licencja na wykorzystywanie oprogramowania GABeLek

 1. Autor udziela niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego GABeLek na tylu stanowiskach, na ilu przewiduje użytkownik w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej.

 2. Oprogramowanie GABeLek może być użytkowane w wersjach:

 • płatnej, z supskrypcją na uaktualnianie wykazu leków;

 • bezpłatnej, nie posiadającej możliwości uaktualniania wykazu leków.

 1. Okres supskrypcji na uaktualnianie wykazu leków trwa jeden rok. Supskrypcja może być co roku odnawiana.

 2. W przypadku nie odnowienia supskrypcji oprogramowanie może być użytkowane tak, jak wersja bezpłatna, ale zawierająca wykaz leków wg stanu takiego, jaki został zaimportowany przez Użytkownika przed zakończeniem okresu supskrypcji.

 3. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu gwarancji i rękojmi.

 4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania.

 5. Bez pisemenej zgody autora nie można:

 • odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania;

 • dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oprogramowanie;

 • tworzyć oprogramowania pochodnego;

 • wprowadzać zmian do instrukcji;

 1. Użytkownik może dokonać cesji praw do oprogramowania, po uzyskaniu zgody autora.